Polityka prywatności
Fincard Sp. z o.o.

Spółka Fincard Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803716, wprowadza poniższą Politykę Prywatności w celu przejrzystego określenia zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w Portalu Fincard. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu Fincard.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i w jaki sposób uzyskać informacje o ich przetwarzaniu?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fincard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa (dalej: „Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować w sprawach przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przekazujesz nam samodzielnie poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, np. składając Wniosek, logując się do Panelu Klienta Net Credit lub Strefy Klienta Halvo w Portalu Fincard, a także kontaktując się z nami bezpośrednio np. wysyłając wiadomość mailową lub telefonicznie. Twoje dane osobowe możemy także pozyskać od Współpracujących Partnerów – jeżeli wyrazisz na to zgodę (dane identyfikacyjne, kontaktowe i informacje finansowe oraz dane o złożonych wnioskach i umowach kredytu). Twoje dane możemy pozyskać również z zewnętrznych baz danych takich jak biura informacji gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – jeżeli wyrazisz na to zgodę (informacje finansowe). W pewnych sytuacjach Twoje dane będziemy pozyskiwać z publicznie dostępnych rejestrów np. CEiDG (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe). W przypadku weryfikacji tożsamości za pomocą rachunku bankowego Twoje dane pozyskamy od banku, który prowadzi Twoje konto bankowe (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje finansowe).

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Rejestrując konto w Portalu Fincard będziemy przetwarzali Twój adres email oraz numer telefonu. Składając Wniosek będziemy przetwarzali Twoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo, kraj urodzenia, adres zamieszkania, a także dane dotyczące źródła dochodu oraz sytuacji finansowej. Dane finansowe, które będziemy przetwarzali, w tym pozyskane od Współpracujących Partnerów i biur informacji gospodarczej to informacje o wysokości i źródłach dochodu, zaciągniętych zobowiązaniach i ich spłacie, historii kredytowej. Dodatkowo, jeżeli jesteś osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą będziemy przetwarzać Twój numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także nazwę (firmę) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, które to dane pobierzemy z CEIDG. Do gromadzonych danych zaliczają się także te dotyczące rachunku bankowego, w tym pozyskane w procedurze weryfikacji tożsamości AIS (numer i waluta rachunku bankowego, środki na rachunku bankowym). W sytuacji, gdy nawiązujesz z nami kontakt w celu uzyskania żądanych przez Ciebie informacji będziemy gromadzić Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Podane dane kontaktowe mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Ponadto w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu Fincard, gromadzone są dane dotyczące Twojej aktywności, w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego łączysz się łączy się z serwisem. Gromadzenie tych informacji odbywa się za pośrednictwem plików cookies.

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, zakresie i na następującej podstawie prawnej:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną przez Ciebie korespondencję – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prowadzenie korespondencji (6 ust.1 lit. f RODO);
b) w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym rozpatrzenia Wniosku, przygotowania i przedstawienia oferty oraz świadczenia usług w związku z zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do zawarcia wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu prowadzenia i obsługi konta w Panelu Klienta udostępnianego za pomocą Portalu Fincard – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
d) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak:
− obowiązek weryfikacji zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w tym poprzez profilowanie, wynikający z ustawy o kredycie konsumenckim,
− obowiązek identyfikacyjny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
− obowiązki związane ze świadczeniem usług płatniczych, w tym dotyczące rozpatrywania reklamacji wynikające z ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
− obowiązki księgowe i archiwizacyjne, w tym wynikające z ustawy o księgowości i rachunkowości
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
e) w celu:
− marketingu usług własnych i Współpracujących Partnerów,
− tworzenia raportów, zestawień i analiz,
− zapobiegania nadużyciom,
− wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
− zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu Fincard,
− ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
− prowadzenia ewentualnych działań windykacyjnych, w tym cesji roszczeń wynikających z Umowy
– podstawą przetwarzania jest realizacja wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny, w tym w celu w celu uzyskania od podmiotów współpracujących informacji o historii Twoich zobowiązań pieniężnych wobec nich oraz o wykonywaniu tych zobowiązań wobec nich, podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) w celu marketingu bezpośredniego usług własnych i Współpracujących Partnerów oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem emaila i telefonu – podstawą prawną przetwarzania jest
udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jakim podmiotom, mogą być udostępnione Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora, tj.:
a) dostawcom usług AIS i szybkiego przelewu (natychmiastowych płatności) – Autopay spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, numer KRS 0000320590, NIP
5851351185,
b) udostępniania rachunków płatniczych oraz generowania kart kredytowych – DiPocket UAB, kod podmiotu prawnego: 305599375, zarejestrowany pod adresem: Upės g. 23, 08128, Wilno, Litwa,
c) biurom informacji gospodarczej – w zakresie informacji o wywiązaniu się z zobowiązań pieniężnych – jeśli wyrazisz na to zgodę,
d) biurom informacji gospodarczej – w zakresie informacji o zobowiązaniach wynikających z Umowy – na zasadach wskazanych w tej Umowie i ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:
i. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192),
ii. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S. A. (KRS: 169851),
iii. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A.,
iv. Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK),
e) podmiotom, przy pomocy których Fincard dokonuje oceny Twojej zdolności kredytowej (w tym biurom informacji gospodarczej, Współpracującym Pożyczkodawcom, BIK) – jeśli wyrazisz na to zgodę,
f) serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelariom prawnym i podatkowym, operatorom pocztowym i firmom
kurierskim, dostawcom serwerów, w tym firmom obsługujące te serwery, firmom windykacyjnym,
g) podmiotom. powiązanym z Administratorem, w spółkom z jego grupy kapitałowej.

Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
a) obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
b) jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
c) udzielisz nam na to dobrowolnej zgody.
Każdorazowo zapewnimy, by zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych/profilowaniu
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fincard w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania:
a) w procesie oceny zdolności kredytowej i weryfikacji tożsamości, w tym na podstawie danych uzyskanych z biur informacji gospodarczej i innych podmiotów zaangażowanych w proces badania
zdolności kredytowej, czego skutkiem może być podjęcie decyzji o zawarciu lub odmowie zawarcia Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową i udostępnieniu limitu kredytowego o określonej wysokości,
b) w celu prowadzenia działań marketingowych i przedstawienia Ci oferty najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb,
c) w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – polegającej na weryfikacji danych zawartych we Wniosku oraz innych dokumentach złożonych w związku z zawarciem
i wykonaniem umowy o Wirtualną Kartę Kredytową oraz zleceniach przeprowadzenia transakcji, czego skutkiem może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowanego ryzyka, a w wyniku tego odmowa nawiązania relacji gospodarczych albo transakcji. Jeżeli w wyniku automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowania, została podjęta decyzja w przedmiocie zdolności kredytowej i zawarcia umowy o Wirtualną Kartę Kredytową, masz prawo zwrócenia się do Fincard o otrzymanie wyjaśnień co do podjętej decyzji, wyrażenia swojego stanowiska oraz ponownego rozpatrzenia sprawy przez personel Fincard. W celu skorzystania z tego uprawienia skontaktuj się z Fincard.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Profilowanie odbywa się zgodnie z następującym algorytmem:
a) po przesłaniu danych za pomocą formularza rejestracyjnego, przeprowadzany jest pierwszy automatyczny test w celu sprawdzenia, czy masz już Konto Klienta, a podane dane są prawidłowe (istnieją). Jeżeli wszystko jest w porządku i nie wykryto żadnych problemów, zostaniesz poproszony o dokonanie dalszej identyfikacji, poprzez uiszczenie opłaty weryfikacyjnej bądź identyfikację za pomocą
systemu AIS,
b) po otrzymaniu opłaty weryfikacyjnej bądź pozytywnej identyfikacji za pomocą systemu AIS, zautomatyzowana ocena złożonego wniosku odbędzie się w kilku etapach:
− sprawdzenie historii kredytowej w naszej wewnętrznej bazie danych;
− sprawdzanie informacji w bazach kredytowych;
− weryfikacja informacji w celu spełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Sprzeciw możesz skierować kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Tobie prawo do:
a) dostępu do przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych (w szczególności, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, możesz ją cofnąć w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na wcześniej dokonane czynności
przetwarzania.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, skontaktuj się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [email protected].
W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane:
a) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania
lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
b) w sytuacji skorzystania przez Ciebie z usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania zawartej z Tobą Umowy, po czym dane będą przechowywane przez
okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych, oraz ewentualne okresy wynikające z innych przepisów szczegółowych np.:
− dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania wobec Administratora wynikającego z zawartej Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową, zbyciu wierzytelności wynikających z umowy lub rozwiązaniu umowy;
− informacje uzyskane po dokonaniu weryfikacji w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
c) w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych;
d) w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może być w razie potrzeby aktualizowana. Zmiany w Polityce Prywatności będą zamieszczane w Portalu Fincard.

Nasza polityka dotycząca cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Dla Twojej wygody Fincard używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, w celach statystycznych i marketingowych. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika (np. telefon, tablet) w momencie wizyty w Portalu Fincard. W plikach przechowywane są różne
informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas życia pliku cookie, oraz wartość, zazwyczaj stanowiącą losowo generowany i niepowtarzalny ciąg znaków. Na stronie serwisu wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe. Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania portalu.
Wykorzystujemy je, aby:
a) zoptymalizować Portal Fincard pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i
czytelnie;
b) zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych w trakcie rejestracji konta w Portalu Fincard, logowania i podawania danych osobowych niezbędnych do złożenia Wniosku o wydanie Wirtualnej Karty
Kredytowej;
c) zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie w serwisie wybranych treści;
d) utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz Portal Fincard i logujesz się do Panelu Klienta lub korzystasz z jego innych funkcjonalności.
Analityczne pliki cookies wykorzystujemy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie Portalu Fincard oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Portal Fincard. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie jego struktury i zawartości, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Pliki cookie marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów, przy użyciu narzędzi dostarczonych przez Google do Twoich potrzeb i upodobań. Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej
Google można znaleźć na stronie Pomocy Google AdWords. Serwisy obce, do których niekiedy odsyła Portal Fincard mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:
• w serwisie twitter.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam serwisu twitter.com opisana jest pod
adresem: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
• w serwisie facebook.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu
facebook.com dostępna jest pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

Jak długo korzystamy z plików cookies?
Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
• sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia lub wyłączenia Portalu Fincard;
• stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu Fincard. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy
wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon